In het voorjaar van 2021 hebben we voor de gemeente Vlaardingen een risicogestuurde weginspectie uitgevoerd. Het stedelijke areaal in combinatie met bodemdaling en grote infra-projecten als de “Blankenburgverbinding” zorgde er voor de wegbeheerder voor dat deze met de traditionele weginspectie over onvoldoende informatie beschikte om tot een gedegen onderhoudsplan te komen. Daarbij ontbrak het hem aan tijd om zelf een uitgebreide maatregeltoets te doen.

Om de beheerder handvatten te bieden om met minder tijd en inspanning meer met gegevens uit de inspectie van de wegen te kunnen doen is gekozen voor een risicogestuurde aanpak. Als basis is hiervoor de CROW inspectiemethodiek als leidraad aangehouden. Aanvullend op deze methodiek hebben we met de gemeente in een risicosessie de actuele thema’s en risico’s vastgesteld. Hierbij zijn keuzes gemaakt over waar de onderhoudsprioriteit ligt, wat inwoners het meest als hinder / discomfort ervaren en overige factoren waarop meer sturing wenselijk is.

Met deze informatie zijn we naar buiten gegaan en hebben alle schades in de voorkomende risico’s geprioriteerd en voorzien van een onderhoudsadvies. Parallel aan het inspectieproces is direct de maatregeltoets in het veld tijdens de inspectie uitgevoerd. Daarnaast is het kleinonderhoud volledig in beeld gebracht en gekoppeld aan de raamovereenkomst van Vlaardingen. Naast de locatie, een foto en een omvang zijn ook de kosten van herstel nauwkeurig inzichtelijk.

De output biedt Vlaardingen de mogelijkheid te sturen op risico’s in plaats van enkel op wegtypen en jaren van onderhoud. Hierdoor verloopt het gehele vervolg van beheerproces veel soepeler en kan continu aan de knoppen worden gedraaid. De wegbeheerder kan met significant minder inspanning de juiste wegen opvoeren voor onderhoud en klein onderhoud direct uit de inspectie doorzetten. De inspectie vormt zo een echte meerwaarde in het gehele beheerproces.

HEEFT U EEN VRAAG? BEL ONS 06-47 31 04 59