Wettelijk verplichte controle

Boomeigenaren zijn wettelijk verplicht (art. 6:162 BW) hun bomen te onderhouden en periodiek te (laten) inspecteren op mogelijke gebreken. Deze zorgplicht heeft tot doel om risico’s zoveel mogelijk te minimaliseren en de kans op (letsel)schade te voorkomen.

Wanneer het nalaten van voldoende zorg leidt tot schade is er sprake van een onrechtmatige daad en kan de eigenaar, in dit geval de gemeente, voor deze schade aansprakelijkheid worden gehouden en is zij bij nalatigheid verwijtbaar. Het is van belang afwijkingen tijdig te signaleren en waar nodig maatregelen te treffen. Het is een wettelijke verplichting bomen periodiek te controleren. In deze controle moet een systeem zitten, een helder plan van aanpak en een schriftelijke vastlegging van de resultaten. Dit levert een geactualiseerd bomenbestand als bewijslast bij een eventuele aansprakelijkheid.

IOSense kan u daarbij helpen. Voorzien van de modernste hulpmiddelen en met de meest actuele kennis op het gebied van Visual Tree Assessment (VTA-Visuele Boomveiligheidscontrole) en boommechanica. Afhankelijk van de beschikbare gegevens in uw beheersysteem bekijken wij wat er nodig is; een VTA-inspectie of eerst een nog een boominventarisatie.

Bomeninventarisatie

Hoeveel bomen staan er in een gemeente? Van welke soort zijn ze? Welke omvang hebben ze? En wat is hun precieze locatie? Als deze gegevens niet of niet volledig bekend zijn moet dit eerst in kaart worden gebracht. Deze vragen kan IOSense beantwoorden met een boominventarisatie.

Als de bomen nog niet zijn ingemeten, kan IOSense ze ook direct in kaart brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van GPS om de bomen te kunnen lokaliseren en om nieuwe bomen in te tekenen. Dit alles met centimeter nauwkeurigheid.

Op basis van een boominventarisatie kunnen vervolgens afwijkingen en gebreken worden vastgesteld door middel van een reguliere VTA-inspectie. Daarmee kan ook een uitspraak worden gedaan over eventuele veiligheidsrisico’s en te nemen maatregelen.

 

VTA-Inspectie

Als de basisgegevens van de bomen in een gemeente bekend en up-to-date zijn in het beheersysteem, kan direct een start worden gemaakt met een VTA inspectie. Bij een VTA wordt gecontroleerd welke bomen een gebrek vertonen, wat het gebrek is en wat de inspectiefrequentie moet zijn. Een reguliere VTA-inspectie kan worden uitgebreid met een onderhoudsadvies. Een VTA+ is een standaard boomveiligheidscontrole aangevuld met de onderhoudstatus van een boom, snoeiadvies, groeifase, etc.

IOSense hanteert vier modules om een VTA-inspectie uit te voeren:

  • VTA
  • VTA quickscan
  • VTA nulmeting
  • Periodieke VTA-inspectie

HEEFT U EEN VRAAG? BEL ONS 010 - 22 33 795